حزب کمونیست مائوئیست دولت هند را بابت نارسایی در مواجهه با همه‌گیر شدن کووید19 محکوم می‌کند

Index