ریشه‌های اجتماعی کووید- 19، به اندازۀ خود [بیماری و] ویروس [کرونا] مهم است
حزب کمونیست مائوئیست دولت هند را بابت نارسایی در مواجهه با همه‌گیر شدن کووید19 محکوم می‌کند

Index