حزب کمونیست (مائوئیست) هند طی انتشار یک نوار صوتی اعلام نمود راماکریشنا در بازداشت پلیس به‌سر می‌برد

  مالکانگیری / ویساکهاپتنام: امروز کالیاش دبیر کمیتۀ بخش شرق حزب کمونیست (مائوئیست) هند با مسئول دانستن وزرای مختار ایالت‌های

بیشتر بخوانید