جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین کمیتۀ اجرایی ملّی یکم فوریۀ 2018 جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین (جدمف) به شدیدترین وجه بازداشت و

بیشتر بخوانید