ارتش نوین خلق – بخش جنوب دور میندانائو حملات نیروهای مسلّح فیلیپین را عقیم می‌گذارد و تلفات سنگینی به دشمن وارد می‌کند

نیروهای مسلّح لشکرهای دهم و ششم پیاده نظام ارتش فیلیپین از اوایل ماه گذشته عملیات‌های وسیعی را علیه نیروهای انقلابی

بیشتر بخوانید

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین کمیتۀ اجرایی ملّی یکم فوریۀ 2018 جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین (جدمف) به شدیدترین وجه بازداشت و

بیشتر بخوانید