از روحیۀ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سیراب گردیم و جنگ خلق را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهیم

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فیلیپین 24 اکتبر 2017 حزب کمونیست فیلیپین در جشن صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به پرولتاریا

بیشتر بخوانید