اعلامیۀ مشترک احزاب و سازمان‌های مارکسیست- لنینیست- مائوئیست اول می 2019

اول مـی سـرخ و انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـتـی!

پـرولـتـاریـا و خـلـق‌هـای تـحـت سـتـم جـهـان مـتـحـد شـویـد!
نظام امپریالیستی به ره‌پویی در یک بحران عمیق ادامه می‌دهد.
تلاش‌های جاری امپریالیستی و ارتجاعی برای پرداختن و فایق آمدن بر آن نامؤفق بوده و آن را ژرف‌تر و وسیع‌تر می‌سازد.
بحران در عرصۀ مالی پدیدار گردید، علت آن در نظام تولیدی است و اکنون منتج به یک رکود جدید شده است.
منازعات و تضادهای جهانی بین الامپریالیستی حادتر گردیده است.
این منازعات جدید به مثابۀ جنگ‌های تجارتی آغاز شد و سپس به طور فزاینده‌ای به سوی تضادهای جیو- استراتژیکِ سیاسی- نظامی چرخیده و منتج به ایجاد و توسعۀ جنگ‌های تجاوزکارانه، اشغال‌گرانه و نیابتی در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم و هم‌چنان تا حد معینی پیش‌رفت گرایش به سوی یک جنگ جهانی جدید مستقیم میان امپریالیست‌ها برای تقسیم مجدد جهان گردیده است.
ژرف‌تر شدن و وسیع‌تر شدن بحران امپریالیستی به مفهوم سنگین‌ ساختن و وسیع‌ ساختن باراندازی امپریالیستی و ارتجاعی بالای پرولتاریا و توده‌های مردم است.
این به معنای شگاف رو به افزایش میان ثروت چند کشور امپریالیستی معدود و فقر سه- چهارم بشریت در کشورهای تحت‌سلطۀ امپریالیزم و در داخل هر کشور میان طبقات حاکم و پرولتاریا، دهقانان و توده‌های تحت استثمار است.
این امر باعث حادتر شدن تضاد میان امپریالیزم و خلق‌ها و ملل تحت ستم جهان و هم‌چنان حادتر شدن تضاد میان بورژوازی امپریالیستی و پرولتاریا و توده‌های مردم در کشورهای امپریالیستی گردیده است.
سیاست‌های امپریالیزم وخامت کسب کرده و اثرات نظام را در مصایب زیست‌محیطی و طبیعی بیش‌تر و بیش‌تر فاجعه‌انگیز ساخته است.
در داخل کشورهای امپریالیستی گرایش به طرف فاشیزم و دیکتاتوری بی‌پرده پیش‌رفت می‌نماید. در کشورهای تحت‌سلطۀ امپریالیزم، جایی که رژیم‌های حاکم همیشه ارتجاعی و نوکر قدرت‌های امپریالیستی بوده اند، توهمات در مورد حکومت‌های ملی، پوپولیستی و ضد امپریالیستی فرومی‌ریزد و دیکتاتوری‌ها با خصوصیات آشکار فاشیستی و نظامی در حال پیش‌رفت است. امپریالیزم بدبختی، ارتجاع و جنگ است.
به طور روزافزونی ثابت می‌گردد که پیش‌رفت، غنا، دموکراسی و صلـح، حـفـاظـت از صـحـت و مـحـیـط زیـسـت در
ناسازگاری با حاکمیت نظام امپریالیستی قرار دارد.
علیه این نظام و بحران آن پرولتاریا و خلق‌ها هم در کشورهای امپریالیستی و هم در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم شورش می‌نمایند. شرایط عینی برای مبارزۀ طبقاتی، مبارزات آزادی‌بخـش مـلـی و جـنـگ خـلـق‌هـا حـدت
بیش‌تری کسب می‌کند.
در سطح ذهنی، پرولتاریا و تشکلات مارکسیسـتـی- لنینیـسـتـی- مـائـوئـیـسـتـی آن هـنـوز از لـحـاظ انکشـاف
استراتـژی‌هـا، تاکتیک‌ها و سازمان‌یابی‌های خود عقب‌افتادگی داشته و بر چالش‌های قرار گرفته توسط شرایط عینی، هم در کشورهای امپریالیستی و هم در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم، بالادستی ندارند.
طبقات حاکمه در سراسر جهان به طور روزافزونی به فاشیزم، تحمیل نقشه‌‌ها و اقتدارشان بالای توده‌های مردم و هم‌چنان منحرف ساختن نارضایتی‌ها و مقاومت‌های آنان، متوصل می‌شوند.
شورش‌های توده‌ها در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم هنوز توسط بخش‌هایی که در قیدوبندهای این یا آن بخش از بورژوازی بزرگ، بورژوازی متوسط یا خرده‌بورژوازی یا حتی نیروهای فیودالی، یا این و آن قدرت امپریالیستی، قرار دارند رهبری می‌شوند و نمی‌توانند راه یک مبارزۀ انقلابی حقیقی برای دموکراسی نوین و سوسیالیزم را بیابند.
در کشورهای امپریالیستی، حتی با وجود ارتقای مبارزات مردمی، مانند فرانسه، عوام‌فریبی فاشیستی- پوپولیستی پیش‌رفت دارد و از امواج بزرگ پناهندگان، ایجاد شده توسط امپریالیزم، برای منحرف ساختن قهروخشم توده‌ها از جهت‌گیری به طرف نیروهای حاکمۀ بورژوا به جهت‌گیری به طرف پناهندگان و تحریک جنگ میان فقرا، استفاده می‌نماید.
در این اوضاع ملی و جهانی، وظیفۀ نیروهای کمونیست، انقلابی و مترقی در جهان بسیار بزرگ است.
باید بر این حقیقت انکارناپذیر تأکید کرد که یگانه بدیل در مقابل بردگی مزدی، استثمار، ستم، سلطه‌گری، بدبختی، تبعیض، ویران‌‍‌‌‍‌گری، بحران و جنگِ ایجاد شده توسط امپریالیزم در جهان امروزی سوسیالیزم و کمونیزم است.
رشد و ساختمان احزاب طبقۀ کارگر را پیش ببریم و ریشه‌های این احزاب را در میان توده‌ها گسترش بخشیم!
برای تأمین استقلال ایدیولوژیکی و سیاسی پرولتاریا، مبتنی بر مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم، مبارزۀ سختی در میان صفوف توده‌ها به راه بیندازیم!
تشکلات توده‌یی تحت رهبری این احزاب را که قادر به رهبری بخش‌های رزمندۀ توده‌ها و بیرون کشیدن آن‌ها از تأثیرات نیروهای ارتجاعی پان اسلامیستی بنیادگرا، فاشیست- پوپولیست و بقایای نیروهای سوسیال دموکرات و ریفورمیست باشند و بتوانند علیه اکونومیزم، قانون‌گرایی و شوونیزم امپریالیستی بجنگند، انکشاف دهیم!
مقاومت پرولتری و توده‌یی علیه جنگ‌های داخلی ارتجاعی را سازمان دهیم و موقعی که جنگ امپریالیستی پیش بیاید برای متحول ساختن آن به انقلاب، مبارزات تدارکی قطعی و جدی داشته باشیم!
ساختمان نیروهای مبارز و جنگندۀ توده‌یی را برای پاسخ‌دهی به سرکوب دولتی و جنگیدن علیه گروپ‌های فاشیستی پیش ببریم!
راه را برای یک مبارزۀ انقلابی راستین به خاطر سرنگونی امپریالیزم، دولت‌های آن و حکومت‌های آن و بنا نهادن قدرت پرولتری صاف و هموار سازیم!
این نبرد باید در هـر کشور و برای خواست‌هـای آن و بـر زمـیـنـۀ جـاری بـیـن‌الـمـلـلـی، طـبـق دیـدگاه و پـیـونـدهـای
انترناسیونالیستی و به مثابۀ یک کاروپیکار مشترک پرولتاربا و مردمان تحت ستم در سطح بین‌المللــی پیش برده ‌شود.
پرولتاریا یک طبقۀ بین‌المللی است.
این طبقه، انقلابی‌ترین طبقه است.
این طبقه فقط می‌تواند خـود را از طـریـق بـه سرانجام رساندن مأموریت نجات تمام بشریت و پیش‌برد پیـروزمنـدانـۀ
رهبری انقلاب سوسیالیستی به عنوان یک وظیفۀ جهانی، نابودی نظام امپریالیستی و تمام ارتجاع و بدین طریق پیش‌روی به طرف کمونیزم، نجات دهد.
امسال صدمین سال‌گرۀ بنیادگذاری انترناسیونال سوم کمونیستی، بنیادگذاری شده توسط لنین و رهبری شده توسط استالین، است.
این انترناسیونال عالی‌ترین شکل انترناسیونالیزم پرولتری و تشکل پرولتاریا به مثابۀ یک طبقۀ جهانی بود.
آن گونه که لنین خاطرنشان نموده است: «اهمیت دوران‌ساز انترناسیول کمونیستی سوم در قرار گرفتن آن به مثابۀ آغاز مؤثریت [عملی بین‌المللی] شعار اساسی مارکس، شعار قرن‌ها تکامل کهن سوسیالیزم و جنبش طبقۀ کارگـر، شـعـار بیان شده در مقولۀ دیکتاتوری پرولتاریا، است.» (انترناسیونال سوم و جای‌گاه آن در تاریخ)
حماسۀ عظیم بنیادگذاری انترناسیونال سوم، رشد آن و تأثیرگذاری آن در تمام گوشه‌های جهان نشان‌دهندۀ عظیم‌ترین گام پیش‌رونده برای پرولتاریا و جنبش کمونیستی بین‌المللی بوده است.
[انترناسیونال سوم] اهمیت تاریخی انقلاب اکتوبر و ساختمان احزاب کمونیست حقیقی را در تمام گوشه‌های جهان گسترش داد.
[انترناسونال سوم] به تمام مسایل مربوط به تاکتیک‌ها و استراتژی ضروری برای پیروزی پرولتاریا در کشورهای امپریالیستی و هم‌چنان در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم پرداخت و آن مسایل را حل نمود.
[انترناسیونال سوم]، پرولتاریا و مردمان جهان را قادر ساخت که در نبرد با شکوه و تاریخی شکست جنگ جهانی دوم امپریالیستی و شکست نازیزم- فاشیزم متحد شوند.
[انترناسیونال سوم] میراث تاریخی، تیوریکی و سیاسی مبتنی بر مبارزۀ تیوریکی، سیاسی و تشکیلاتی علیه پیدایش رویزیونیزمِ گسترش یافته در جنبش کمونیستی بین‌المللی، علیه وداع گفتن با دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیزم و راه انقلاب برای انهدام قهرآمیز دولت بورژوایی را، حتی بعد از فروپاشی‌اش، تأمین کرده است.
مائوتسه‌دون گفته است:
«[انترناسیونال سوم] در طی تمام زمان موجودیت خود بزرگ‌ترین خدمات در کمک به هر کشور برای سازمان‌دهـی
حزب انقلابی کارگری حقیقی ارائه کرده است. هم‌چنان [انترناسیونال سوم] به نحـو فـوق الـعـاده‌ای بـه هـدف کـبـیـر
سازمان‌دهی جنگ ضد فاشیستی خدمت کرد.» (سخن‌رانی برای کادرهای حزب کمونیست، 26 می 1943)
هم‌چنان مائوتسه‌دون جمع‌بندی انتقادی از اشتباه‌ها و کمبودهای انترناسیونال سوم و هم‌چنان اشتباه‌ها و کم‌بودهای ساختمان سوسیالیزم در شوروی تا حد انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی به مثابۀ گام تکاملی‌تر الهام‌دهنده به موج عظیم شورش‌های دهۀ هفتاد را تکامل بخشید.
امروز به دست گرفتن تمامی این میراث تاریخی بیش‌تر از هر زمانی برای پیش‌روی حقیقی جنبش طبقۀ کارگر بین‌المللی و جنبش کمونیستی مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی و پاک‌ومنزه‌شدن آن، به وسیلۀ مبارزۀ ایدیولوژیکی فعال و مبارزۀ دو خط علیه تأثیرات رویزیونیزم- اپورتونیزم راستِ هدایت‌کننده به طرف تسلیم‌طلبی و هم‌چنان علیه اپورتونیزم “چپ”، دگماتیزم و انقلابی‌گری خرده بورژوایی به مثابۀ دشمن درجه دوم اما زیان‌بخش به هدف، مورد نیاز است.
در اول می امسال، کمونیست‌های مارکسیست- لنینیست- مائوئیست حقیقی برای یک وحدتِ مبتنی بر مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم، در مسیر جنگ خلق برای پیش‌رفت انقلاب پرولتری جـهـانـی، فراخوان می‌دهند.
وحدتی که کمک متقابل و تشریک مساعی برای به پیش‌ گذاشتن گام‌های مشترک در ساختمان احزاب پرولتری قادر به رهبری مبارزۀ طبقاتی از طریق تجربۀ مستقیم پرولترها و خلق‌ها به سوی پیش‌رفت انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی را انکشاف خواهد داد.
ــ یک وحدت عمل در عرصه های اساسی مبارزۀ طبقاتی هم در کشورهای امپریالیستی و هم در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم: پشتی‌بانی از جنگ خلق در هند و فلیپین و تمام کشورهایی مثل پیرو و ترکیه که مسیر جنگ خلق در آن‌ها در مراحل مختلف انکشاف قرار دارد، دفاع از زندانیان سیاسی و زندانیان جنگ در جهان و دفاع از رهایی آن‌ها؛ توسعۀ جبهۀ ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی، اتحاد تشکلات اتحادیوی طبقاتی؛ توسعۀ مبارزۀ زنان و تشکلات انقلابی فیمینیستی پرولتاریایی.
برای دست‌یابی به این اهداف است که ما امروز به کنفرانس مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی مشترک بین‌المللی احزاب و سـازمـان‌هـای مارکسیست- لنینیست- مائوئیست، هم‌راه با برگذاری جلسات و مباحثات اقناع‌کننده در بارۀ موضوعات ایدیولوژیک سیاسی و وظایف مربوطۀ آن، نیاز داریم.
بگذارید در صدمین سال‌گرد انترناسیونال سوم کمونیستی، امسال یک جلسۀ مقدماتی تدارکی برای دست‌یابی به این کنفرانس بین‌المللی سازمان‌دهی نماییم.!

علیه امپریالیزم در هر گوشۀ جهان بجنگیم!
از مبارزۀ رهایی‌بخش خلق‌ها پشتی‌بانی کنیم و مبارزۀ طبقاتی در کشورهای امپریالیستی را تشدید نماییم!
مارش نیروهای فاشیست را در تمامی عرصه‌ها متوقف سازیم!
علیه راه پارلمانتاریستی ریفورمیستی و پوپولیستی، طبقِ شرایط مشخص در هر کشور بجنگیم!
ایجاد و ساختمان احزاب کمونیست را در آتش مبارزۀ طبقاتی و در پیوند نزدیک با توده‌ها پیش ببریم!
مسیر جنگ خلق به مثابۀ راه انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی را بنا نهیم!
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!
زنده باد صدمین سال‌گرد انترناسیونالیزم سوم کمونیستی و درس‌های استراتژیک و تاکتیکی جاویدان آن!
زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!

کمیتۀ ساختمان حزب کمونیست مائوئیست، گالیسیا، ایالت هسپانیه
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست انقلابی)
حزب کمونیست ترکیه/ مارکسیست- لنینیست
دموکراسی و مبارزۀ طبقاتی، ایالت برتانیه
حزب ایلکادیهین، تونس
حزب کمونیست مائوئیست فرانسه
حزب کمونیست مائوئیست- ایتالیا
حزب کمونیست مائوئیست مانیپور
اتحاد انقلابی مائوئیستی – سریلانکا
حزب کمونیست نوین- تونس (در حال بنیادگذاری)
جوانان سرخ جرمنی
حزب کمونیست انقلابی (ح‌ک‌ا- ا‌ک‌ح کانادا)
اتحاد انقلابی کمونیستی (م‌ل‌م)- کولمبیا
صدای کارگران (مالیزیا)