گفتگوهای صلح جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین: سخنرانی افتتاحیه برای دور سوم مذاکرات در رم

19 ژانویه 2017 فیدل و.آگساویلی صدر هیئت مذاکره‌کنندۀ جبهه دموکراتیک ملی فیلیپین عالیجنابان حکومت پادشاهی نروژ و حکومت ایتالیا، هموطنان

بیشتر بخوانید