ارتش نوین خلق – بخش جنوب دور میندانائو حملات نیروهای مسلّح فیلیپین را عقیم می‌گذارد و تلفات سنگینی به دشمن وارد می‌کند

نیروهای مسلّح لشکرهای دهم و ششم پیاده نظام ارتش فیلیپین از اوایل ماه گذشته عملیات‌های وسیعی را علیه نیروهای انقلابی

بیشتر بخوانید

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین کمیتۀ اجرایی ملّی یکم فوریۀ 2018 جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین (جدمف) به شدیدترین وجه بازداشت و

بیشتر بخوانید

از روحیۀ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سیراب گردیم و جنگ خلق را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهیم

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فیلیپین 24 اکتبر 2017 حزب کمونیست فیلیپین در جشن صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به پرولتاریا

بیشتر بخوانید

مبارزان سرخ پی در پی حمله می کنند و اسرای جنگی را آزاد می کنند، همزمان ارتش مشغول بمباران مناطق روستایی میندانائوی جنوبی است.

سانچز، سخنگوی ارتش نوین خلق – میندانائوی جنوبی در همان حین که نیروهای مسلح فیلیپین با «صاف کردن تپه­ها» و

بیشتر بخوانید