جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند

جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین کمیتۀ اجرایی ملّی یکم فوریۀ 2018 جبهۀ دموکراتیک ملی فیلیپین (جدمف) به شدیدترین وجه بازداشت و

بیشتر بخوانید

رفیق پوکا مورد ضرب و شتم شدید واقع و تحت بازداشت است. جان او در خطر است

  امشب ادارۀ پلیس آوستین آشکارا کوشید گردن پوکا اونانچا یکی از فعال‌ترین کمونیست‌های آوستین را بشکند و او را

بیشتر بخوانید