آلمان، برلین: زنده باد جنگ خلق

در روز 20 ماه مه آکسیونی بین­المللی به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام ناکسالباری برگزار گردید.

در ماه مه سال 1967، در روستای ناکسالباری در درۀ بنگال غربی هند، یک قیام مسلحانۀ دهقانی ملهم از مبارزۀ کمونیستی در چین به رهبری مائو زدون گسترش یافت، همچون آتشی در خرمن افتاد و شعله کشید. این قیام آغاز راه جنبش مائوئیستی در هند، ریشه­های حزب کمونیست (مائوئیست) هندِ امروز و گام­ نخست توده­های تحت ستم هند در راه انقلاب دموکراتیک نوین و در جنگ خلق علیه دولت نیمه­فئودال فرتوت حاکم بود. رهبران برجستۀ کمونیست نظیر چارو مازومدار در این قیام پدیدار گشتند و حتی در طی مبارزات ایدئولوژیک و عملی شدید علیه رویزیونیسم و خیانت، محک خوردند و آبدیده­تر گردیدند.

مبارزۀ توده­های هند تحت رهبری حزب کمونیست خود، همواره در حال پیشروی بیش­تر و بیش­تر است و پَرتوان نورانی و درخشان خود را بسیار فراتر از مرزهای هند در همۀ جهان می­پراکند. نزد ما انترناسیونالیست­های پرولتاری، علاوه بر انجام تکالیف­مان در کشور خود، حمایت معنوی از رفقای­مان در سراسر جهان نیز یک وظیفه قطعی تلقی می­شود.

پیروز باد انقلاب هند! زنده باد ناکسالباری! زنده باد جنگ خلق!

در این ماه (ماه مه) رویدادهای بسیار دیگری نیز در تاریخ جنبش ما به­وقوع پیوسته­اند. علاوه بر آغاز انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی این بزرگترین جنبش توده­ای در تاریخ بشر در 16 مه 51 سال پیش، در اینجا می­خواهیم به­طور ویژه دو رویداد دیگر را نیز مورد اشاره قرار دهیم:

در 17 مه 1980 حزب کمونیست پرو به رهبری صدر گونزالو، برای رهایی کشور از سلطۀ امپریالیسم و نوکرانش، جنگ خلق را آغاز نمود. آنها با به آتش کشیدن صندوق­های رأی، مبارزه مسلحانه را کلید زدند و تیزبینی ایدئولوژیکی که در طی این مبارزۀ قهرمانانه تکامل یافت، به جزئی محوری در ایدئولوژی ما، مارکسیسملنینیسممائوئیسم بدل گردید.

درود و افتخار بر خلق پرو زنده باد آغاز مبارزۀ مسلحانه! زنده باد جنگ خلق!

در 18 مه 1973، بعد از ماه­ها زندان، رهبر کمونیست ترکیه ابراهیم کایپاکایا تحت شکنجه­های شدید و جانکاه به قتل رسید و به جمع پرافتخار شهدای فناناپذیر جنبش ما و پرولتاریای بین­الملل پیوست. او حزب کمونیست (مارکسیستلنینیست) ترکیه را بنیان گذاشت و مبارزۀ مسلحانه را دستور کار قرار داد. استواری و فدکارای رزم­جویانۀ او در راه انقلاب هنوز هم الهام­بخش انقلابیون، نه فقط در ترکیه و کردستان، بلکه در سراسر جهان است.

هالک ساواشی اولومسوز دور / جنگ خلق شکست ناپذیر است! در راه ابراهیم کایپاکایا به پیش! زنده باد جنگ خلق!

Jugendwiderstand