شبکۀ «مائوئیست‌ها» در مناطق شهری به سرعت در حال گسترش است

پلیس هند همواره تلاش کرده است تا برای ساکت نمودن نارضایتی‌ها، به فعالان برچسب مائوئیست بزند. فعالیت بسیاری از سازمان‌ها که تحت نظر قرار گرفته‌اند، هیچ ربطی به مائوئیست‌ها ندارد.

رئیس واحد عملیات ضد ناکسال (ANO) ماهارشتا آقای شیواجی بودکه روز دوشنبه گفت شبکۀ مائوئیست‌ها در مناطق شهری این ایالت سریعاً در حال گسترش است و جنبش مائوئیستی دیگر به بخش‌های گادچیورلی و گوندیا محدود نمی‌گردد.

آقای بودکه که بازرس ویژۀ کل واحد عملیات ضد ناکسال پلیس است، گفت «این برداشت وجود دارد که گسترۀ نفوذ مائوئیسم به بخش‌های گادچیرولی و گودنیای ماهارشترا محدود می‌گردد. بسیاری در ادارۀ پلیس هم این همین برداشت را دارند. اما این جنبش به محدودۀ مناطق جنگلی انبوه و صعب العبور خلاصه نمی‌شود. جنبش مذکور به‌واسطۀ سازمان‌های جبهه‌ای خود به سرعت در حال گسترش در مناطق شهری است

او این سخنان را خطاب به کارآموزان پلیس در واحد عملیات ضد ناکسال سوراباردی بر زبان آورد.

بازرس کل اضافه نمود «حدود 55 سازمان جبهه‌ای مائوئیستی وجود دارند که در مناطق شهری ماهاراشترا کار می‌کنند. حکومت پیش‌تر نیز از آن‌ها به‌عنوان سازمان‌های جبهه‌ای [مائوئیست‌ها] یاد کرده بود. مائوئیست‌ها استراتژی تیغ دو دمِ – جنگ چریکی در مناطق جنگلی از یک سو و ایجاد نا آرامی و نارضایتی علیه حکومت به‌وسیلۀ اعتراضات در میان مردم از سوی دیگر – را به‌کار گرفته‌اند

او همچنین مدعی شد که مائوئیست‌ها «تبلیغ مخفیانه» را در مناطق بمبئی، تانه، پونه، نادوربار، دوله، جالاگائون و ناشیک از توابع ایالت به اجرا در می‌آورند.

آقای بودکه مدعی شد: «ما تنها از خشونت مائوئیستی علیه پلیس در مناطق جنگلی و ضدیت آنها با اقدامات دولت در راستای توسعه شناخت داریم. اما سازمان‌های جبهه‌ای آنها روش کاری تماماً متفاوت دارند. گروه‌هایی نظیر کبیر کالا مانچ تلاش دارند کارگران و دانشجویان را جذب نمایند و به‌واسطۀ آموزش آرای مارکس، لنین و مائو، آنها را به ضدیت با نظام حاکم درآورند

بازرس ویژه همچنین اعلام نمود که بهارات جان آندولان شبکه‌ای از سازمان‌های جبهه‌ای که توسط مقام سابق سرویس اداری هند ب.د.شرما ایجاد شده، یک سازمان جبهه‌ای مائوئیستی است.

آقای بودکه اظهار نمود «مهم است که دربارۀ این گروه‌ها به جمع‌آوری اطلاعات بپردازیم و پاره‌ای اقدامات پیشگیرانه را به اجرا درآوریم. تاکنون مائوئیست‌ها می‌کوشیدند مردم مناطقی که دچار فقدان دسترسی به ارتباطات، آموزش و توسعه هستند، به مسیری سوء هدایت کنند. ما به‌سوی توسعه گام برمی داریم، اما مائوئیست‌ها در این کشور و به‌واسطۀ این سازمان‌های جبهه‌ای تنها در پی تغییر چهرههستند. این مسئولیت پلیس است که جلوی جوانانی که جذب این جنبش می‌شوند را بگیرد، به آن‌ها دربارۀ ابتکارات توسعه‌بخش حکومت بگوید و همچنین آنان را نسبت به خطر مائوئیسم آگاه سازد

Sourcehttp://avaninews.com/article.php?page=950