حزب کمونیست (مائوئیست) هند دستخوش تغییرات دراماتیکی در رهبری خود می‌گردد

حزب کمونیست (مائوئیست) هند که حزبی غیرقانونی است طرحی برای بازنشستگی رهبران سالخورده و آنانی که به لحاظ بدنی مناسب امر رهبری نیستند، دعوت این کادرها به کناره‌گیری از فعالیت‌های مخفیانه و همچنین نوسازی تشکیلات خود در دست دارد.

رهبری مرکزی این تصمیم را در اوایل همین سال اتخاذ نموده و روند نوسازی تشکیلات آغاز گشته است.

قرار و بخش‌نامۀ سه صفحه‌ای مصوب کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) هند که در درون این سازمان توزیع گردیده، تبیین می‌نماید که رهبران ناتوان از انجام مطلوب مسئولیت‌های مربوطه باید از کمیته‌هایی که در آن عضویت دارند، کناره جویند و کارهایی بر مبنای توانایی‌شان به آنها واگذار گردد.

این بخش‌نامه که یک نسخه از که در اختیار پی.تی.آی قرار گرفته  از رهبران حزب می‌خواهد که تجارب گرانبهای این کادرهای سالخورده را در سازمان‌های توده‌ای، انجمن‌ها و روش‌های متنوع دیگر به‌کار گیرند.

این بخش‌نامه می‌گوید «ما باید نظر به منافع جنبش و مقبولیت رفقای کهنه‌کارمان چنین تصمیماتی را اتخاذ نماییم».

طبق اظهارات حزب کمونیست (مائوئیست) هند مسئلۀ بازنشستگی کادرهای کهنه‌کار، جدا از مسئلۀ نوسازی تشکیلات، از نیاز به حمایت از این کادرها علی‌الخصوص در مناطقی که نیروهای حکومتی مرکز و ایالتی ممکن است در آنجا آنها را هدف گرفته باشند، نشئت می‌گیرد.

خدمات این کهنه‌کاران می‌تواند از این پس در امر ایجاد جنبش در مناطق مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال اکثر رهبران برجسته حزب کمونیست (مائوئیست) هند بیش از 60 سال سن دارند؛ اگرچه که در بخش‌نامۀ مذکور هیچ عددی به‌عنوان سن حداکثر برای بازنشستگی کادرهای کهنه‌کار ذکر نگردیده است.

دبیر کل حزب کمونیست (مائوئیست) هند، گاناپاتی (موپالا لاکسمان رائو) 67 سال سن دارد؛ رهبر بوروی منطقه‌ای شرق، پراشانت بوسه با اسم مستعار کیشان دا 72 ساله است و رئیس کمیسیون نظامی منطقه‌ای مرکز، وساواراج 62 ساله.

سونو فرماندۀ ستادهای فرماندهی مائوئیستی در دانداکارانیا و همچنین سونواند آناند که بوروی منطقه‌ای مرکز تحت هدایت اوست، 60 سال سن دارند.

از نظر یک افسر ارشد پلیس بنگال غربی که طی سال‌های 2008 الی 2011 یعنی تا زمان مرگ کشینجی در نوامبر سال 2011، شورش مائوئیستی در این ایالت را از نزدیک تحت نظر داشته است، رویۀ جاری موضوع جدیدی نیست و مشابه آن در گذشتۀ جنبش ناکسال بعد از پایان دورۀ اوج این جنبش در سال‌های 60 و 70 نیز مشاهده شده است.

این افسر به پی.تی.آی گفت «کسانی که در دهۀ 70 فعال بودند، طی سال‌های 2008-2011 به‌عنوان فعالان علنی برای مائوئیست‌ها کار می‌کردند. آنها اجتماعات و سمینارهایی را در حمایت از مائوئیست‌ها سازمان می‌دادند.»

او همچنین خاطر نشان نمود که هیچ پرونده‌ای علیه اکثر رهبران و کادرهای غیرعلنی مائوئیست وجود ندارد، زیرا هویت آنها شناسایی نشده است.

وی افزود «تنها علیه درصدی محدود از رهبران و کادرهای مائوئیست پرونده‌هایی وجود دارد. بنابراین کسانی که پرونده‌ای ندارند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به کار علنی برای مائوئیست‌ها بپردازند.»

Source : http://www.hindustantimes.com/india-news/to-overhaul-organisation-cpi-maoist-to-relieve-aged-unfit-leaders/story-YOadnpw4FwdLG8WmvqG07O.html