حزب طراز بلشویکی و جنبش توده‌ای انقلابی را برپا داریم

پیام کمیتۀ همبستگی ژاپن و فیلیپین

به مناسبت گرامیداشت صدسالگی انقلاب اکتبر

خوزه ماریا سیسون

رئیس لیگ بین­المللی مبارزۀ خلق­ها

10 سپتامبر 2017

اجازه می­خواهم از جانب لیگ بین­المللی مبارزۀ خلق­ها (ILPS) و به­مناسبت گرامیداشت صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر گرم ترین درودها را به کمیتۀ همبستگی فیلیپین و ژاپن و تمام میهمانان برجسته و سایر حضار در مراسم گرامیداشت امروز در توکیو تقدیم دارم. ما در ILPS به کمیتۀ شما بابت سازماندهی این مراسم گرامیداشت با همکاری بایان ژاپن و کمیتۀ ILPSژاپن تبریک می­گوییم.

در چشم­انداز بحران مداوم و در حال رشد نظام سرمایه­داری جهانی و نیاز به اتّحاد و تحکیم جنبش طبقۀ کارگر برای سوسیالیسم و بر ضد امپریالیسم، این گرامیداشت حول موضوعی بسیار مهم و به­موقع برگزار می­گردد: درس­های انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را گرامی بداریم! با مبارزۀ طبقه کارگر علیه امپریالیسم و ساختمان جهان سوسیالیستی به پیش!

ما هنوز در دوران امپریالیسم مدرن و انقلاب های پرولتری به­سر می­بریم؛ علی­الخصوص با توجه به اینکه خیانت رویزیونیستی به سوسیالیسم به احیای کامل سرمایه­داری در کشورهای سوسیالیستی سابق در سال­های 1989 تا 1991 انجامید. امّا ادغام کامل چین و روسیه به­مثابۀ قدرتهای بزرگ سرمایه­داری در اقتصاد جهانی منتج به تشدید تضادهای درون امپریالیستی و مبارزه برای بازتقسیم جهان شده است. امریکا در تلاش برای توقف سیر افول استراتژیک خود در جهانی که در حال چند قطبی شدن است، بیش از پیش دچار ناکامی می­گردد.

سیاست اقتصادی نئولیبرالی تحمیل شده از سوی امریکا بر پرولتاریا و مردم جهان بحران اضافه تولید را هر چه مکررتر و خشن­تر ساخته است؛ چرا که فشار بیشتری را بر درآمدهای مردم زحمت کش وارد می­آورد. توسل افراطی به تعدّیات سرمایۀ مالی یا استقراض افسارگسیخته در سطوح دولتی و شرکت­های بزرگ تنها بر وخامت بیش از پیش بحران سرمایه­داری جهانی افزوده است. تاکنون نتیجۀ کشمکش قدرت­های امپریالیستی با ریشه­ها و نتایج فروپاشی مالی 2008 چیزی به­جز شکست نبوده است.

بحران اقتصادی و مالی دائماً رو به وخامت سرمایه­داری جهانی عملاً به گسترش و تهدید بیشتر جنگ­های تجاوزکارانه منتج شده است. امریکا به­خصوص تحت سیاست نومحافظه کارانۀ خود موسوم به«سلطۀ طیف کامل»، مقصر اصلی این ماجرا است. تولیدات جنگی، صف­آرایی نیروهای نظامی ماوراء بحار و جنگ تجاوزکارانه بخشی مهم از اقتصاد امریکا را تشکیل می­دهند و هدف از آنها حفظ و گسترش محدودۀ نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیکی این ابرقدرت امپریالیستی است.

تمام تضادهای اصلی در سطح جهان منجمله تضاد میان کار و سرمایه در کشورهای امپریالیستی، میان قدرت­های امپریالیستی و خلق­ها و ملل تحت ستم، میان قدرت­های امپریالیستی و کشورهایی که بر استقلال ملّی و تمایلات اجتماعی خود پافشاری می­کنند و میان خود کشورهای امپریالیستی، حاد و حادتر می­شوند. نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی همواره به­دنبال انداختن بار سنگین بحران بر دوش توده­های زحمتکش و حتّی اقشار میانی جامعه هستند. توده­های وسیع خلق متحمّل رنجی غیرقابل تحمّل­اند و از این رو به اشکال مختلف مقاومت دست می­یازند.

درس­هایی که ما می­توانیم و می­باید از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر بیاموزیم فراوان و از اهمیتی قاطع برخوردارند. در ژاپن و فیلیپین و همچنین در هر کشور دیگری باید حزب انقلابی پرولتاریا را برپا نمود. چنین حزبی رستۀ پیشرو پرولتاریا در به انجام رساندن موفق مبارزه برای دموکراسی و متعاقباً مبارزه برای سوسیالیسم است. حزبی که مانند بلشویک­ها مصمّم به در هم کوبیدن دستگاه بروکراتیک و نظامی دولت بورژوایی و دفع جریانات گمراه کنندۀ شووینیسم، اپورتونیسم، رفرمیسم و رویزیونیسم باشد.

حزب انقلابی پرولتاریا تنها از طریق در پیش گرفتن خط صحیح ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی است که می­تواند انقلاب را رهبری کند. در تحلیل نهایی، صحّت خط تنها می­تواند با رشد، پیشروی و پیروزی جنبش انقلابی توده­ای محقّق گردد. انقلاب یک التزام توده­ای با هدف تسخیر قدرت سیاسی از بورژوازی است. برای پیروزی یک انقلاب باید بیاموزیم که چگونه بلشویک­ها مبارزات قانونی توده­ای را رهبری کردند، حتی در مؤسسات ارتجاعی (منجمله ارتش تزاری) به کار انقلابی پرداختند، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان را سازماندهی کردند و گاردهای سرخ و ارتش سرخ را تشکیل دادند.

در ژاپن و همچنین در فیلیپین، حزب انقلابی پرولتاریا و توده­های وسیع خلق باید برای مبارزه علیه امپریالیسم امریکا و مرتجعین محلی هم­پیمانش متّحد گردند. برای این منظور، حزب باید اتحادیه­های صنفی انقلابی و سازمان­های توده­ای سایر طبقات و اقشار استثمار شده، کمیته­های دفاع از خودِ پا گرفته در مناطق مسکونی و سازمان­های توده­ای، ارتش خلق، ارگان­های محلّی قدرت سیاسی، اتحادها و شبکه­های همبستگی محلی و بین­المللی را برپا دارد.

زنده باد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر!

از درس­های انقلاب اکتبر بیاموزیم!

حزب طراز بلشویکی و جنبش توده­ای انقلابی را برپا داریم!

انقلاب را به پیش برانیم و پیروزی سوسیالیسم را هدف بگیریم!

زنده باد پرولتاریا و خلق های ژاپن و فیلیپین!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتاریایی و همبستگی بین­المللی خلق­ها!

Source: https://josemariasison.org/build-the-bolshevik-type-of-party-and-the-revolutionary-mass-movement/