اودیشا: آنگول و بوده اکنون در لیست بخش‌های تحت نفوذ مائوئیست‌ها

دولت ائتلافی نظر به افزایش حضور کادرهای مائوئیست در بخش‌های آنگول و بوده، این مناطق را به بخش‌های تحت نفوذ مائوئیست‌ها افزود. 

مقامات ارشد فاش کردند که مائوئیست‌ها از ایالت چاتیسگار حرکت کرده، از طریق مرز بخش‌های نواپادا و کالاهاندی وارد اودیشا شده و از بخش‌های آنگول و بوده عبور می کنند. آنها این مناطق را به یک کریدور سرخ جدید تبدیل کرده‌اند.

منابع ما می‌گویند که هشت بخش جدید در کشور به فهرست مناطق تحت نفوذ مائوئیست‌ها افزوده شده‌اند. از این میان، دو بخش متعلق به ایالت اودیشا و دو بخش متعلق به ایالت کرالا هستند.

 

Sources: dailypioneer.com, newswave.in