از روحیۀ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سیراب گردیم و جنگ خلق را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهیم

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فیلیپین

24 اکتبر 2017

حزب کمونیست فیلیپین در جشن صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به پرولتاریا و توده­های زحمتکش در سراسر جهان می­پیوندد. در میانۀ بحران نظام سرمایه­داری جهانی، هر چه بر اهمیت این جشن تاکید نماییم، رواست. استثمار دائماً رو به حدت پرولتاریا و خلق­های تحت ستم به­منزلۀ آن است که انقلاب سوسیالیستی همچنان معتبر بوده و برپایی عاجل آن یک ضرورت است.

پیشگامان نظام سوسیالیستی جهان، کارگران روس و دهقانان متّحدشان از روحیۀ مبارزۀ انقلابی سرشار بودند. همان روحیه امروز الهام­بخش مقاومت ما علیه امپریالیسم و تمامی اشکال استثمار و ستم است. اصول و درس­های تبلور یافته از سوی حزب بلشویک تحت رهبری و.ا.لنین اینک همچون خطوط راهنمای بس گرانبها در خدمت به حزب ما در امر رهبری انقلاب دو مرحله­ای انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی در فیلیپین قرار دارد.

با شروع قرن بیستم، نظام سرمایه­داری جهانی وارد مرحلۀ احتضار سرمایه­داری انحصاری یا امپریالیسم گردید. بحران سرمایه­داری بیکاری گسترده، تباهی نیروهای مولده و تضادهای میان قدرت­های امپریالیستی را دامن زد. با آغاز دوران جنگ جهانی اوّل در 1914، صحنه برای انقلاب سوسیالیستی آماده گردید.

با درهم کوبیدن موفقیت­آمیز سلطنت فئودالی، سرنگونی دولت بورژوایی و تاسیس یک دیکتاتوری پرولتری، طبقۀ کارگر روس مجال آن را یافت تا بازسازی اساسی جامعه و ساختمان سوسیالیسم در روسیه را به انجام رسانده و این کشور را به پایگاهی مستحکم برای انقلاب پرولتری جهانی بدل سازد.

با رهنمودهای مانیفست کمونیست و دیگر گنجینه­های سوسیالیسم علمی که توسط مارکس و انگلس تدوین گردیده بودند، لنین، استالین و بلشویک­ها پرولتاریا و خلق اتحاد شوروی را در مسیر ساختمان سوسیالیسم رهبری کردند. در کمتر از چهار دهه، روسیه دورۀ جنگ داخلی و کمونیسم جنگی را از سر گذراند؛ تحت سیاست نوین اقتصادی (نپ) دولت رفرم­های موقت بورژوایی را برای تسریع بازسازی صنعت متأثر از ویرانی­های جنگ داخلی، کمک به بهبود معیشت و تولید دهقانان و بدین­ترتیب تحکیم اتحاد کارگران و دهقانان مدیریت نمود؛ و بعد از سال 1928 با در دستور کار قرار دادن یک برنامۀ پنج ساله و سپس برنامۀ پنج ساله دیگر صنعتی­سازی سریع سوسیالیستی، اشتراکی­سازی و مدرن­سازی کشاورزی را اشاعه داد.

پیش از جنگ جهانی دوم که در سال 1939 آغاز شد، استالین اتحاد شوروی را به عنوان پیشرفته­ترین کشور در جهان به­لحاظ فنی توصیف نمود. اتّحاد شوروی از کشورهای سرمایه­داری پیشتاز در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و همچنین در زمینۀ دموکراسی و آزادی­های خلقی سبقت جست. طی جنگ جهانی دوّم، اتّحاد شوروی با موفقیت تجاوز آلمان نازی را مهار نمود و ضربات استراتژیکی بر نیروهای فاشیست جهانی وارد ساخت که سرانجام به شکست فاشیست­ها و پایان جنگ در سال 1945 منجر گردید.

لنین با دوربینی انقلابی خود اعلام کرده بود که امپریالیسم همانا آستانۀ انقلاب سوسیالیستی است. در واقع پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه طلیعۀ دوران پیکار حماسی میان بورژوازی به نمایندگی از نظام کهنه و پوسیدۀ سرمایه­داری از یک سو و پرولتاریا و خلق­های تحت ستم به نمایندگی از نظام نوین سوسیالیستی از سوی دیگر بود. انقلاب اکتبر 1917 همچون اخگری جهانشمول بود؛ جرقه­ای که طی دهه­ها مقاومت ملّی و سوسیالیستی علیه جنگ­ها و تجاوزات امپریالیستی، انقیاد مستعمراتی و حاکمیت نیمه­مستعمراتی، شعله­های سوسیالیسم را در سراسر جهان برافروزاند.

پیروزی انقلاب اکتبر، اتحاد شوروی را به کانون انقلاب سوسیالیستی جهانی بدل ساخت. لنین پرولتاریای کشورهای سرمایه­داری اروپا را به تسخیر رهبری قیام­های خودانگیختۀ ناشی از هرج و مرج و بحران جنگ جهانی اول فراخواند. در همان حین، او اهمیتی ویژه برای امر ترویج جنگ­های انقلابی ملّی در کشورهای عقب مانده قائل بود. در سال 1919 او ایجاد انترناسیونال سوم یا انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) که مرکزی برای همکاری، هماهنگی و رهبری بود را هدایت نمود. کمینترن تاسیس احزاب کمونیست در کشورهایی که فاقد چنین احزابی بودند، را تسهیل نمود.

در کمتر از نیم قرن بعد از انقلاب اکتبر، اردوگاه سوسیالیستی گسترش یافته و مشتمل بر یک سوم کره ارض گردید. از اروپا تا امریکا صدها میلیون کارگر و دهقان از ستم و استثمار ملّی و طبقاتی رها شدند. اتحاد شوروی و به دنبال آن چین این پرجمعیت­ترین کشور جهان به دژهای انقلاب جهانی سوسیالیستی تبدیل گردیدند.

ظهور و خیزش رویزیونیسم مدرن (ایدئولوژی بورژوازی نوین مخفی شده در پوشش لفاظی سوسیالیستی) به عقب­نشینی­های بزرگ و اعادۀ سرمایه­داری در اتحاد شوروی در میانۀ دهۀ 1950 (و سپس حاکمیت بی­پردۀ بورژوائی در سال 1991) و به سوسیال­شووینیسم همه­جانبه و سرمایه­داری انحصاری در چین در اواخر دهۀ 1970 منتج گردیده است. این سرنگونی­ها اما به­معنای نفی پیروزی­های به­دست آمده توسط سوسیالیسم نیست. بلکه در واقع، استثمار و ستمی که مجدداً و به­واسطۀ احیاء سرمایه­داری برپا گردیده و کارگران و دهقانان را هدف گرفته است، بر ادامۀ اعتبار و ضرورت برپایی انقلاب سوسیالیستی تاکید دارد.

در صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، ضروری است که پرولتاریا نظریۀ انقلاب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا برای مبارزه با انحطاط ایدئولوژیک رویزیونیسم مدرن و جلوگیری از احیای سرمایه­داری را درک نماید. مائو زدون به درکی بنیادین از تاکید مارکس بر اینکه سوسیالیسم مشتمل بر یک دورۀ تاریخی از مبارزۀ طبقاتی مستمر است، دست یافت و تئوری دیکتاتوری پرولتاریای لنین را در راستای تاکید بر ضرورت برپایی کارزارهای اصلاح سوسیالیستی و انقلاب­های فرهنگی برای جلوگیری از پاگیری بورژوازی در نظام سوسیالیستی و گرفتن قدرت سیاسی از پرولتاریا، تکامل داد.

اگر به این تئوری مسلّح گردیم، می­توانیم به درکی جامع از اهمیت قرن گذشتۀ انقلاب پرولتری و ضدانقلاب بورژوایی و چند و چون راه تاریخی طولانی که پرولتاریا از کمون پاریس تا کنون طی کرده است، دست یابیم. با تئوری ادامۀ انقلاب مائو، عزم انقلابی پرولتاریا در مقاومت علیه امپریالیسم و دیگر اشکال استثمار، ستم، فاشیسم و حاکمیت ارتجاعی هرگز رو به نزول نخواهد گذاشت و تا دست­یابی به پیروزی های بزرگ­تر در آینده، و شور وخوشبینی سوسیالیستی آن همواره در بالاترین سطح باقی خواهد ماند.

رکود طولانی­مدّتی که امروزه سرمایه­داری جهانی گرفتار آن است، اساساً از همان شرایط اضافه تولید سرمایه­داری نشئت گرفته که مانعی بر تولید و بازتولید گستردۀ سرمایه­داری است. این وضعیت سرمایه­داران انحصارای را واداشته تا چپاول امپریالیستی را شدّت بخشد. بیش از 50 سال است که امپریالیست­ها یک رژیم سیاسی نئولیبرال را در سراسر جهان اعمال کرده­اند تا بر میزان استثمار طبقۀ کارگر و انباشت سود بیفزایند.

از دهۀ 1970، خلق فییلیپین مورد تجاوز بیرحمانۀ سیاستهای نئولیبرال واقع بوده است. این روند به بحران اقتصادی و عقب­ماندگی بیش از پیش، اشکال تشدیدیافتۀ استثمار و ستم، محرومیت از زمین در مقیاس گسترده، بیکاری، اعمال نظام قراردادی و دیگر اشکال «انعطاف پذیر» استخدام، افزایش فقر و نابرابری­های فاحش اجتماعی منتج شده است. امپریالیست­های امریکایی به اعمال هژمونی و مداخلات سیاسی و نظامی ادامه می­دهند. این ابرقدرت در آب­های فیلیپین و هر کجای دیگر که یک مناقشۀ موجود و یا برنامه­ریزی شده رخ دهد، حضور نظامی خود را برجسته می­سازد.

پرولتاریای فیلیپین و جهان صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را در این بحبوحۀ بحران بزرگ سرمایه­داری جشن می­گیرد. چه ارج­گذاری به این فتح بزرگ و تاریخی مطلوب­تر از سیراب شدن از روحیه و خوشبینی انقلابی آن برای هر چه استوارتر ساختن عزم پرولتاریا در راه پیشبرد انقلاب پرولتری و مبارزات رهایی­بخش ملّی در میانۀ افول استراتژیک امپریالیستی. پرولتاریای جهانی به پیشواز عصر نوینی از احیاء و خیزش مجدد سوسیالیستی می­رود.

پرولتاریای فیلیپین به یاد می­آورند که چگونه از مارکسیسملنینیسممائوئیسم به­مثابۀ راهنمای خود در رد رویزیونیسم مدرن و بازتاسیس حزب در 16 دسامبر 1968 بر یک مبنای مستحکم تئوریک بهره برد و انقلاب را بر مبنای شرایط مشخص جامعۀ فیلیپین رهبری کرد. این گزارۀ لنینیستی که «بدون تئوری انقلابی، انقلابی در کار نخواهد بود» بی­تردید در اینکه چگونه حزب با الهام از مارکسیسملنینیسممائوئیسم، خلق فیلیپین را در طی جنگ طولانی­مدت خلق از یک پیروزی به دیگری رهبری کرده است، تجلّی می­یابد. حزب جنبش­های اصلاح را برای رد رویزیونیسم نوین، توسل هر چه راسخ­تر به تئوری انقلابی و استوار ساختن عزم خود برای رهبری انقلاب به­انجام رسانده است.

ما هنوز در عصر امپریالیسم و چنانکه لنین مطرح نمود در عصر سرمایه­داری محتضر به­سر می­بریم. سرمایه­داری دیری است در چنگال رکود جهانی طولانی­مدّت دست و پا می­زند. علیرغم وفور کالاها، پرولتاریا و خلق از دستمزدهای پایین، گرسنگی و فقدان ضروریات زندگی رنج می­برند. مراکز اصلی جهان سرمایه­داری به­طور مستمر متحمّل کاهش فعالیت اقتصادی، کسادی و رکود و در همین حین بحران رو به وخامت اضافه تولید هستند. مخارج کلان نظامی، صف­آرایی استراتژیک دیوانه­وار نیروهای مسلّح در اطراف جهان و جنگ­های نیابتی، علائم جهان امپریالیستی چندقطبی ما هستند. تضادهای درون­امپریالیستی بین قدرت­های امپریالیست کهن و در حال ظهور به اوج­گیری خود ادامه می­دهند.

امریکا و سایر کشورهای امپریالیستی به­طور فزاینده تحت کنترل رژیم­های ناسیونالیست افراطی قرار می­گیرند که خطر برپایی جنگ با ویرانی­های گسترده را تقویت می­کنند. مرد دیوانه در واشنگتن نقشه­هایی برای نابودی جهان را در سر می­پرورد، درحالیکه نوکر او، بمب­انداز دیوانۀ مالاکانیانگ (مالاکانیانگ کاخ ریاست جمهوری فیلیپین و منظور از دیوانۀ بمب­انداز دوترته رئیس­جمهور فیلیپین است) برای چسبیدن به قدرت به هر قیمتی نقشه می­کشد، اما هر روز بیش از روز قبل از سوی خلق فیلیپین منزوی می­گردد. اینان نغمۀ بمباران هوایی و موشک­پراکنی می­سرایند و آواهای ستایش­گرانه برای نئولیبرالیسم، فاشیسم، نژادپرستی، نسل­کشی، کشتار قومی و زن­ستیزی سر می­دهند.

در طول سال گذشته، جنبش انقلابی به مقاومت در برابر جنگ تمام­عیار سرکوب­گرانۀ رژیم امریکادوترته برخاست. حزب به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی صفوف خود را استحکام بخشید و ارتش نوین خلق و جبهه متّحد را به­مثابۀ سلاح­های کلیدی خود در پیش­برد انقلاب دو مرحله­ای به­کار گرفت. جنبش توده­ای دموکراتیک ملّی و مبارزۀ مسلحانۀ انقلابی استوارانه به­پیش گام برمی­دارند.

علیرغم عملیات­های عظیم و بیرحمانۀ نظامی با به­کارگیری نیروهای عملیاتی در ابعاد گردان و لشکر و حملات توپخانه­ای و هوایی، ارتش خلق و توده­های انقلابی پابرجا ایستاده، روش­هایی نوین تنظیم کرده، درس­ها آموخته و نیروهای خود را در این پروسه استحکام بخشیده­اند. فرماندهان ارتش نوین خلق در سطوح مختلف با فراخواندن نیروهای خود به انجام حملات تاکتیکی واکنش نشان داده، به سرعت جبهه­های چریکی را گسترش داده و بازسازی نموده، و اعضا، تشکیلات و ظرفیت رزمی ارتش خلق را افزایش داده­اند.

مبارزات جاری و پیروزی­های خلق فیلیپین و همچنین مبارزات و پیروزی­های انقلابیون اکتبر در صدسال پیش و مقاومت­های انقلابی بعدی پرولتاریا در سطح جهان الهام­بخش حزب و تمامی نیروهای مسلّح در برپایی انقلاب هستند. تمام کادرهای و اعضای حزب مصمم­اند که مطالعۀ تئوری و پراتیک مارکسیسملنینیسممائوئیسم را تعمیق نموده و تکامل دهند و این آموزه­ها را با درس­های انقلاب فیلیپین غنا بخشند.

درود بر انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر!

برافراشته باد پرچم مارکسیسملنینیسممائوئیسم!

زنده باد حزب کمونیست فیلیپین!

انقلاب­های دموکراتیک نوین و سوسیالیستی خلق فیلیپین را به­پیش برانیم!

مرگ بر امپریالیسم! انقلاب سوسیالیستی در اطراف جهان را به­پیش برانیم!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

Source: https://www.philippinerevolution.info/statements/20171024-imbibe-the-spirit-of-the-great-october-socialist-revolution-and-carry-forward-the-peoples-w