روز اول می روز سـرخ، انقلابی و انترناسـیونالیسـتی

«درفش انقلاب اکتوبر شکست ناپذیر است!»

مائوتسه دون.

امسال صدمین سال انقلاب اکتوبر است. امپریالیست‌ها، مرتجعین، ریفورمیست‌ها و اپورتونیست‌های رنگارنگ سعی دارند که [ضرورت تجلیل از] این روی‌داد عظیم [تاریخی] را حذف نمایند از بین ببرند، [یا آن را] تیره‌وتار نشان دهند، بدنام کنند و لکه‌دار سازند، همان‌گونه که سال گذشته با پنجاهمین سال‌گرد انقلاب عظیم فرهنگی پرولتاریایی ]این کار را [کردند.

آن‌ها چنین می‌کنند زیرا می‌دانند که پیام عظیم این روی‌دادهای عظیم تاریخی در حال حاضر برای پرولتاریا و توده‌ها بیشتر و بیشتر قابل عرضه است.

برای رهایی از امپریالیزم، سرمایه‌داری، جنگ، استثمار پرولتاریا و ستم بر مردمان، ما باید انقلاب پرولتری را به پیروزی رسانیم.

طبقۀ کارگر باید قدرت سیاسی را از دست طبقات حاکمه بیرون کند، قدرت سیاسی و دولت خود را یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازد و سوسیالیزم را اعمار نماید؛ پرولتاریا باید انقلاب را در هر کشور و جهان، برای رهایی یافتن از تمامی زنجیرهای امپریالیزم و مارش به‌طرف کمونیزم در سرتاسرجهان، تکامل دهد و تداوم بخشد.

نظام امپریالیستی نظام فاسد و گندیده‌ای است که لنین در اثر عظیم خود “امپریالیزم عالی ترین مرحلۀ سرمایه داری” به تجزیه و تحلیل و تشریح آن پرداخته است.

مواجهۀ امپریالیزم و حکومت‌های آن در تمامی حوزه‌ها با یک بحران عمیق اقتصادی و مالی، سیاسی و اجتماعی ادامه دارد و امپریالیست‌ها بحران شان را از لحاظ داخلی بالای پرولتاریا و توده‌های کشورهای امپریالیستی و از لحاظ بین المللی بالای مردمان و ملل تحت ستم می‌اندازند.

امپریالیزم جنگ اقتصادی و جنگ تجاوزکارانه و چپاول‌گرانه به‌خاطر تقسیم جدید جهان است.

امپریالیزم، ارتجاع و فاشیزم است. امپریالیزم آخرین مرحلۀ سرمایه داری است و روز به روز بیش‌تر از پیش نیاز به سرنگونی خود را نشان می‌دهد.

این است که چرا پیام لنین و انقلاب اکتوبر بیش‌تر از هر زمانی زنده است.

در ایالات متحده، تحت حاکمیت قوی‌ترین امپریالیزم، پیروزی ترامپ انعکاس دهندۀ بحران امپریالیزم یانکی و تلاشش به‌خاطر فایق آمدن بر جنگ اقتصادی در حال تشدید، حاکمیت نظامی، کنترل بر مناطق استراتژیک جیوپولیتیکی و تعریف مجدد اتحادها در عرصه‌های مختلف جنگ در جهان است.

پیروزی ترامپ ددمنشی به اصطلاح “دموکراسی امریکایی” را نشان می‌دهد: درین “دموکراسی” ملیاردرِ فاشیستِی به‌قدرت رسیده است که جنگ داخلی علیه توده‌های فقیر [در خود ایالات متحده] و جنگ بین المللی علیه مردمان تحت ستم [در جهان] به‌راه انداخته و پیش می برد.

پیروزی ترامپ در تمامی کشورهای امپریالیستی باعث تقویت ارتجاع و فاشیزم مدرن، دولت پولیسی، نظامی‌گری، حالت اضطراری دایمی، و جنگ داخلی علیه پرولتاریا، [علیه] حقوق زنان، علیه مردم امریکایی افریقایی‌الاصل، علیه پناهندگان با دیوارها و اخراج‌ها، علیه ایده‌های مترقی در مکاتب، پوهنتون‌ها، رسانه‌‌های جمعی، فرهنگ، هنر و غیره می‌گردد.

وضع تهاجمی جدید امپریالیزم امریکا تضادهای بین الامپریالیستی با امپریالیزم روسیه، این ابر قدرت اتمی، با چین، این قدرت سوسیال امپریالیستی جدید، و با کشورهای امپریالیستی اروپا، فعلاً تحت هژمـونـی جـرمـنـی، را تشـدیـد مـی‌نماید.

ستیز جهانی میان کشورهای امپریالیستی برای تقسیم بازارها و جنگ برای کنترل منابع انرژی، جنگ‌های تجاوزکارانه و جنگ‌های ارتجاعی، بذر افشانی مرگ، قتل‌عام‌ها و ویرانی در سراسر جهان را به‌‍وجود می‌آورد و تقویت می‌کند.

جنگ‌های امپریالیستی تجاوزکارانه در هر گوشه ای از جهان باعث برخاستن موج عظیم پناهندگی می‌شود.

جنگ‌های امپریالیستی و برگشت این جنگ‌ها به‌خانه، حتی در قلب دژهای امپریالیستی، که در جاده‌های خود کشورهای امپریالیستی خون می‌ریزاند، ددمنشی این جنگ‌ها را نشان می‌دهد.

در تمام کشورهای امپریالیستی دولت‌ها و حکومت‌های اربابان جهان جنگ داخلی علیه پرولترها و توده‌ها را که توسط بحران‌ها به حرکت در می‌آید توسعه می‌دهند. باید بیشتر و بیشتر با ستم و سرکوب جنگید و شورش نمود.

در کشورهای تحت ستم امپریالیزم پرولترها و مردم تحت ستم مبارزات ضد امپریالیستی و آزادی‌بخش ملی و جنگ خلق‌ها را تشدید می‌نمایند. بویژه ضرورت است تا مبارزات مردم فلسطین و عرب در مقابل دولت صهیونیستی و امپریالیزم، و جنگ خلق ]آنان [ پشتیبانی گردد. از هند تا فلیپین و از ترکیه تا پیرو، جنگ خلق تحت رهبری احزاب مارکسیست- لنینیست- مائوئیست مرجع معرف راه نجات از امپریالیزم، رژیم‌های ارتجاعی و ایجاد دولت‌های دموکراتیک نوین و مارش به‌طرف سوسیالیزم است.

امروز پنجاهمین سال‌گرد خیزش ناگزالباری “شورش ناگزالباری” است، خیزشی شورشی که راه جنگ خلق در هند- نبرد علیه قتل عام‌ها، عملیات شکار سبز و سرکوب مائوئیست‌ها، مردمان ادیواسی، روشنفکران و دانشجویان دموکرات و انقلابی، کارگران، دهقانان، مبارزات زنان و اقلیت های ملی- را گشود. این نشان می‌دهد که هیچ‌گاه و هرگز نمی‌توان جنگ خلق و مبارزۀ آزادی‌بخش مردم را متوقف ساخت و هم‌چنان هیچ‌گاه و هرگز نمی‌توان جلو حمایت بین المللی از آن را گرفت.

انقلاب اکتوبر و لنین کبیر نشان دادند که ما نمی‌توانیم بدون جنگیدن علیه رویزیونیزم و اپورتونیزم علیه امپریالیزم و دولت‌های آن بجنگیم و پیروز شویم.

شرایط عینی برای انقلاب مساعد است، زیرا این روند عمده جهانی است. تمامی نیروهای سوسیال دموکراتیک و احزاب کمونیست سابق که رویزیونیست و ریفورمیست شده‌اند اعتبار خود را در میان مردم باخته‌اند و ثابت ساخته‌اند که ابزار غیر قابل استفاده در دفاع از شرایط زندگی و کار توده‌ها، مقابله با امپریالیزم، جنگ، فاشیزم و دولت پولیسی هستند.

در پهلوی بحران این نیروها، ما شاهد صعود گرایشات پوپولیستی ارتجاعی و جنبش‌های ارتجاعی بنیادگرایانه، که توده‌ها را تقسیم می‌کنند و آن‌ها را به‌ماشین این یا آن امپریالیزم و در نهایت به ارتجاعی‌ترین بخش‌های امپریالیزم، بورژوازی و رژیم‌های خدمت‌گار آن‌ها می‌بندند، هستیم.

پرولترها و توده‌ها باید قاطعانه توهمات راه‌های پارلمانتاریستی و صلح جویانه را طرد نمایند، توجۀ خود را به‌خلع سلاح کردن آن [نیرو]ها معطوف کنند و جسورانه راه انقلابی را بپذیرند.

جنگ خلق پیش‌رفته‌ترین شکلِ پیروز ساختن انقلاب است. این است که چرا ما باید در تمامی کشورهایی که در آن‌ها قبلاً جنگ خلق آغاز شده از آن حمایت کنیم و در تمام کشورهای دیگر، منطبق با شرایط مشخص هـر کشـور، بـرای آن تدارک بچینیم.

این امر نیازمند تشکیل و ساختمان احزاب کمونیست حقیقی، که پیش‌آهنگ طبقۀ کارگر و هستۀ رهبری تمام مردم خواهد بود، می‌باشد.

احزاب کمونیست مبتنی بر علم انقلابی مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم در [روشنی و حرارت] آتش مبارزۀ طبقاتی و در پیوند نزدیک با توده‌ها و برای آغاز و تکامل جنگ خلق و کاربرد آن در واقعیت ساخته می‌شود.

احزاب کمونیست باید جبهۀ متحد توده‌های تحت استثمار و تمامی بخش‌های مردمان تحت ستم امپریالیزم را بسازند و تاکتیک‌های ضروری را طبق شکلی که حاکمیت سیاسی و نظامی به‌خود می‌گیرد، تکامل دهند.

احزاب کمونیست در کشورهای امپریالیستی باید در ترکیب صفوف خود پرولترهای پناهندۀ جدید را، از طریق ایفای نقش پیش‌آهنگ در جنگ آن‌ها علیه مافوق استثمار، بردگی و راسیزم، شامل سازند.

احزاب کمونیست باید عصیان‌های جوانان و مبارزات زنان را به‌مثابۀ نیروی قدرت‌مندی برای انقلاب جمع و جور نموده و سازمان‌دهی کنند.

آن‌ها باید با امپریالیزم خودشان به‌مثابۀ دشمن عمدۀ پرولتاریا و مردمان تحت ستم بجنگند و با ثبات عزم طرف توده‌های ملل تحت حمله را بگیرند. امروز به‌صورت مشخص ما باید علیه اشغال امپریالیستی در افغانستان، تجاوز امپریالیستی بر سوریه و تهدیدات اتمی علیه کوریا بجنگیم.

جنگ امپریالیستی و دیکتاتوری بورژوازی برای احزاب کمونیست این نیازمندی را پیش می آورد که خودشان را برای مقابله با جنگ امپریالیستی توسط جنگ خلق و ساختمان نیروی جنگی شان به‌مثابۀ هستۀ ارتش سرخ مجهز نمایند.

جنگ‌خلق‌ها علاوه بر قتل عام‌ها در مواجهه با تلۀ مذاکرات صلح، که جلو رشد، تقویت و استحکام جنگ خلق در رسیدن به‌چشم‌انداز تعرض‌استراتژیک را می‌گیرد و به هدف منحرف ساختن، خفه ساختن و انداختن انشعاب در آن‌ها و هدایت آن‌ها به‌طرف تسلیمی به‌راه می‌افتد، نیز قرار دارد.

انترناسیونالیزم وحدت میان پرولتاریا و مردمان تحت ستم در جهان علیه دشمن مشترک است.

انترناسیونالیزم «فعالیت صمیمانه برای تکامل جنبش انقلابی و مبارزۀ انقلابی در کشور خود و پشتیبانی (به وسیلۀ تبلیغات، هواداری و کمک مالی) از این مبارزه، این و تنها این خط بدون استثنا در هر کشور، است.» (لنین)

انترناسیونالیزم ساختمان تشکیلات انترناسیونالیستی جدیدی است که مسایل و مشکلات کمونیست‌ها را نشان‌دهی‌نماید و قادر باشد که به‌سوی [تدوین] خط عمومی جنبش کمونیستی بین‌المللی و ایجاد یک انترناسیونال کمونیستی نوین حرکت نماید.

زنده باد صدمین سال‌گرد انقلاب کبیر اکتوبر!

مرگ بر امپریالیزم! به‌پیش برای [برپایی و پیش‌برد] جنگ طولانی مدت خلق در سراسر جهان!

زنده باد مبارزات پرولترها و ملل تحت ستم در جهان!

زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!

امضاها:

 • جمعی از مائوئیست‌های ایران
 • کمیتۀ ساختمان حزب کمونیست مائوئیست، گالیسیه – ایالت اسپانیه
 • هسته کمونیستی نیپال
 • حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 • جنبش کمونیستی صربستان
 • حزب کمونیست برازیل (فرکسیون سرخ)
 • حزب کمونیست هند (مائوئیست)
 • حزب کمونیست نیپال (مائوئیست‌های انقلابی)
 • دموکراسی و مبارزۀ طبقاتی – ایالت برتانیه
 • ناآرامی عظیم – ویلز ایالت برتانیه
 • مواضع طبقاتی – جرمنی
 • جنبش کمونیستیِ مائوئیست تونس
 • حزب کمونیست مائوئیست – فرانسه
 • حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا
 • حزب کمونیست مائوئیست مانیپور
 • اتحاد انقلابی مائوئیستی – سریلانکا
 • سازمان کارگران کمونیست – تونس
 • حزب khadéhines – تونس
 • حزب کمونیست انقلابی کانادا
 • حزب کمونیست انقلابی (حوزۀ کوی‌بیک)
 • پرکسیس انقلابی – بریتانیای کبیر
 • اتحاد کارگران کمونیست ( م ل م ) کُلمبیا
 • صدای کارگران – مالیزیا