پیام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق پی­‌یر

به حزب کمونیست مائوئیست فرانسه:

رفقای عزیز!

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق پی‌یر، یکی از اعضای رهبری حزب شما، به عمر 81 سالگی در گذشته است. بدین وسیله مراتب تسلیت عمیق حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و توده‌های تحت رهبری حزب در سازمان‌های ملّی- دموکراتیک نوین را به رفقای حزب کمونیست مائوئیست فرانسه، دوستان رفیق پی‌یر و شریک زندگی­اش تقدیم می‌کنیم.

رفیق پی‌یر شخصیت اصلی جنبش مائوئیستی فرانسه و بنیادگذار حزب کمونیست مائوئیست فرانسه بود. درگذشت او نه­تنها برای حزب شما و جنبش مائوئیستی فرانسه یک ضایعۀ عظیم محسوب می‌گردد، بلکه ضایعۀ بزرگی برای جنبش مائوئیستی بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. بنابرین یاد و خاطرۀ این رفیق نه­تنها در مبارزات جنبش مائوئیستی فرانسه و حزب کمونیست مائوئیست فرانسه، بلکه در مبارزات جنبش مائوئیستی بین‌المللی و یکایک احزاب و سازمان‌های مارکسیست- لنینیست- مائوئیست کشورهای مختلف جهان، منجمله در مبارزات جنبش مائوئیستی افغانستان و مبارزات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و توده‌های مبارز و انقلابی افغانستان زنده و پایدار خواهد بود.

یک بار دیگر مراتب عمیق تسلیت ما را بپذیرید و به تمامی رفقا، دوستان و شریک زندگی رفیق پی‌یر برسانید.

یاد و خاطرۀ رفیق پی‌یر را زنده و گرامی داریم و راه او را ادامه دهیم!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

8 دسامبر 2017

Source: http://www.sholajawid.org/update/index_english.html