ഇന്ത്യയിലെയും ഫിലിപ്പൈൻസിലെയും പോരാളികൾക്ക് പാരീസിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം

ഇന്ത്യയിലെയും ഫിലിപ്പൈൻസിലെയും വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ ഐക്യദാർഢ്യ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഏപ്രിൽ 19 വെള്ളിയാഴ്ച സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐക്യദാര്ഢ്യയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Read more
Subscribe to Our Newsletter