1,500 ആദിവാസി അംഗങ്ങൾ എഒബിലെ മാവോയിസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു

ഐക്യം നിലനിർത്തുക, അനധികൃത അറസ്റ്റ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുക: മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആന്ധ്ര ഒഡിഷ അതിർത്തിയിലെ ബീജിംഗ് വനപ്രദേശത്ത് 8/02/19 വെള്ളിയാഴ്ച സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തി. വിവിധ

Read more