സഖാവ് ഇറബോട്ട് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്രഞ്ച് മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി മണിപ്പുർ മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അയച്ച സന്ദേശം

സഖാവ് ഇറബോട്ട്* ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്രഞ്ച് മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി മണിപ്പുർ മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അയച്ച ആശംസ സന്ദേശം { സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ – സംഗ്രഹം} (സെപ്തംബർ അവസാനം ഒരു

Read more