Rapport från Filippinernas Kommunistiska Partis Andra Kongress

Filippinernas Kommunistiska Parti (CPP) höll en framgångsrik andra kongress under det fjärde kvartalet år 2016. Den hölls mellan de historiska datumen den 24 oktober och den 7 november för att på så sätt sätta igång firandet av 100-årsjubileet för den socialistiska Oktoberrevolutionens seger år 1917.

Den historiska betydelsen av andra partikongressen är otvivelaktig. För första gången på nästan fem decennier kunde betydande ledare och kadrer, som representerar partiets nära sjuttio tusen medlemmar, samlas för att stärka partiets enighet, ändra sitt program och konstitution baserad på ackumulerade segrar och lädromar, samt välja en ny uppsättning ledare.

Det framgångsrika sammankallandet av partiets andra kongress är en vittnesbörd både vad gällen den samlade styrkan och kapaciteten liksom beslutsamhet att samla ett stort antal kadrer. Den betonar också oförmågan hos den reaktionära staten att förstöra den väpnade revolutionära rörelsen.

Trots fiendens obarmhärtiga militärverksamhet hölls den Andra Kongressen med framgång inne i en gerillabas och var skyddad av en bataljon av New People’s Armys (NPA) röda soldater och åtnjöt gränslöst stöd från bondemassorna och ursprungsminoritetsgrupper i området.

Den Andra Kongressen bestod av 120 delegater, både närvarande och frånvarande. Av de som var närvarande var ungefär 30% över 60 års ålder, runt 60& var i ålderspannet av 45-59 medan 15% var 44 år och yngre. Den äldsta delegaten var 70 år, den yngsta delegaten var 33 år.

Ifall man reflekterar kring partiets relativa storlek medlemsmässigt så ser man att kadrer från de fem Mindanaoregionerna utgör ungefär 45% av regionens delegater. Samtidigt utgör de från Luzon 40% och de från Visayas 14%. De andra deltagarna representerade partiets centralt ledande organ och dess kommissioner.

Under temat “Större enighet, större segrar” tog Partiets Andra Kongress en lång tillbakablick över partiets 48-åriga historia, tog till sig av de nuvarande objektiva och subjektiva förhållandena och bekräftade partiets vilja att föra den nationella demokratiska revolutionen till högre höjder.

Ändringar av konstitutionen

Den Andra Kongressen ändrade CPP:s Konstitution i syfte att reflektera partiets erfarenheter av att tillämpa Marxism-Leninism-Maoism som ideologiskt ledning i dess konkreta revolutionära praktik.

Den största betydande ändringen i konstitutionen var den genomarbetade ingressen som fastslår partiets grundprinciper liksom dess analys av de konkreta förhållandena i det filippinska samhället, dess nationella demokratiska linje och program för att föra folkets demokratiska revolution i syfte att bana väg för en socialistisk revolution och uppbyggnad, dess ståndpunkt och historia av kamp mot modern revisionism, dess strategi och taktik för att främja en förlängning av folkkriget och föra väpnad kamp som huvudkampform, och ett fastställande av folkets demokratiska regering.

Ändringar gjordes även för att fullända uppräkningen av de ekonomiska klasserna och deras arrangemang i frågan gällande medlemsacceptans. En ny bestämmelse infördes för att tillåta medlemmar av utländska systerpartier som tilldelats att arbeta inom ramen för CPP att accepteras som medlemmar i partiet.

En annan bestämmdelse tillades för att klargöra rättigheten för partimedlemar som nått en ålder på 70 år att pensioneras från partiarbete men bibehålla ett medlemskap och erhålla sälvförsörjningsstöd och mediciniskt bistånd. Även en ny bestämmelse angående bildadet av rådgivande kommittéer som partikadrer som valt att gå i pension kan organisera sig i blev antagen.

För att säkerställa kraften och vitaliteten av partiet, infödes en bestämmelse som anger att åtgärder vidtas för att säkerställa att centralkommittén skall ha en balans av unga, medelålders och äldre kadrer.

Uppdaterat allmänt program

Den andra kongressen uppdaterade Partiprogrammet för en Folklig Demokratisk Revolution. Den presenterade en kritik av det semikoloniala och semifeodala systemet, med speciell uppmärksamhet riktad till följden av pseudo-demokratiska regimer efter Marcos, de förvärrande formerna av förtryck och utsugning av de breda folkmassorna bestående av arbetare och bönder, och den förvärrande socioekonomiska tillstånden av Filippinernas folk i nästan fyra decennier under den nyliberala regimen.
Med lärdomar dragna från Partiets rika historia, presenterade den Andra Kongressen en klarare bild av strategierna och taktikerna som drar fördel av den olösbara och ständigt förvärrade krisen inom kapitalismens världssystem, den strategiska tillbakagången för USA-imperialismen, och den kroniska krisen hos den inhemska härskarklassen för folkkrigets frammarsch mot fullständig seger.

Partiets allmänna program uppmanar alla Filippinernas kommunister att “vara beredda att offra sina liv om så krävs för att bygga ett nytt Filippinerna som är fullständigt självständigt, demokratiskt, enat, rättvist och blomstrande.”
Partiprogrammet lägger vikt ånyo på vikten att utkämpa beväpnad revolution för att motverka USA-imperialisternas och de inhemska reaktionära härskarklassernas egna väpnade våld och för att få ett slut på det förtryckande och utsugande semikoloniala samt semifeodala systemet.

Det uppdaterade programmet presenterar tio allmänna uppgifter och fastställer sen specifika uppgifter inom de politiska, ekonomiska, militära, kulturella och utrikespolitiska områdena.

Val

Den Andra Kongressen valde fram den nya Centralkommitén och Politiska Sekretariatet med en femårig mandatperiod.Mer än hälften av de nyvalda CK-medlemmarna är från Partiets unga och medelålderskadrer, och säkerställde därmed att Partiets ledarskap kommer bevaras livskraftig, tätt sammankopplad med de lägre nivåernas ledare och fullt kapabla att leda Partiets praktiska arbete och dagliga uppgifter, speciellt medans en beväpnad revolutionär kamp utkämpas mot den reaktionära staten.

Kombinationen av äldre och yngre kadrer från Partiet kommer försäkra att Partiets nya generation av ledare, som snart själva kommer vara vid Partiets roder, kommer få tillräcklig ideologisk, politisk och organisationell träning.
Det är de äldre kadrernas uppgift att föra vidare värdefull kunskap och skicklighet genom att summera sina individuella och kollektiva erfarenheter för att hjälpa vägleda det nuvarande arbetet av den yngre generationen av Partiets ledarskap.

Resolutioner

Den Andra Kogressen beslutade att ge höga hedersutmärkelser till Kamrat Jose Maria Sison som den grundande orföranden av CPP. Den lovordade Kamrat Joma som en “storslagen kommunistisk tänkare, ledare, lärare och vägledare för Filippinernas proletariat och en fackelbärare av den internationella kommuniströrelsen.” Den Andra Kongressen erkände hans enorma bidrag till den Filippinska revolutionen och den internationella arbetarrörelsen.

Den beslutade likaså att fortsätta att ta råd och söka vägledning från hans insikter om de ideologiska, politiska och organisationella aspekterna av Partiets arbete. Den stödde också den fem volym tjocka samlingen av Kamrat Jomas skrifter som partiets grundläggande studiematerial. Den Andra Kongressen försäkrade att Partiet, med den rikedom av Marxist-Leninist-Maoistiska verk som Kamrat Joma har producerat över de senaste fem decennierna, kommer vara fortsatt förmögen att leda den nationellt-demokratiska revolutionen till ännu större framgångar och till slutlig seger inom de kommande åren.

Den Andra Kongressen beslutade också att hedra alla de hjältar och martyrer från Partiets Centralkommitté “som stod till tjänst som föredömen för osjälvisk dedikation och som tjänade Partiet till sina sista andetag.”

Den Andra Kongressen biföll också den officiella Filippinska översättningen av Internationalen, Filippinska Kommunistpartiets partisång, som innefattar en översättning av den tredje delen av det Franska originalet, och förbättrar översättningen i vissa delar. Den Andra Kongressen beslutade också att bara den Filippinska texten kommer sjungas på offentliga Partimöten.

Den Andra Kongressen biföll också att med ohämmad glädje fira 100-årsjubileet av Bolsjevikrevolutionen 1917 i Ryssland på 7:e November, 2017. Målen är att dra lärdom och inspiration av den första framgångsrika socialistiska revolutionen och den hastiga ekonomiska och sociala utvecklingen utan tidigare motsycke som tog plats mellan 1917 och 1953 under proletärt styre, samt att på nytt bekräfta den fortsatta möjligheten av socialistisk revolution gentemot den försämrade krisen inom det kapitalistiska världssystemet.

Den Andra Kongressen beslutade att markera Partiets 50-årsjubileum den 26:e December 2018 genom att sammanfatta Partiets historia och att fira de framgångar och segrar som Partiet och folket uppnått i de senaste fem decennierna av revolutionär kamp.

Slutligen beslutade den Andra Kongressen att hälsa alla Röda soldater i NPA:s sammansatta battaljonstyrka, samt medlemmarna av folkets milis, och alla andra Partimedlemmar och aktivister som hjälpte hålla delegaterna säkra, hjälpa deras färd, tillaga deras mat, förde dem med medicinsk hjälp och andra stödjande handlingar.