سی‌وهفتمین سال‌روز جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید) کشور را گرامی داریم

سی‌وهفت سال پیش از امروز، در 7 قوس سال 1358 خورشیدی، زنده‌یاد استاد اکرم‌یاری و تعداد زیادی از پیش‌گامان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور، یک‌جا با جمع بزرگی از سایر مخالفین رژیم کودتای 7 ثور، توسط رژیم مزدور سوسیال‌امپریالیست‌های شوروی به سردم‌داری امین جلاد، پس از دست‌گیری و به زندان افتادن و تحمل شکنجه‌های طولانی، قتل‌عام شدند. پیش از این روز نیز تعداد زیادی از منسوبین جنبش ما به دست رژیم مزدور کودتای هفت ثور گرفتار، زندانی و شکنجه شده و سپس به دست جلادان رژیم قتل عام گردیده و جان‌باخته بودند. سلسلۀ این گرفتاری‌ها، به زندان افتادن‌ها، شکنجه شدن‌ها و جان‌باختن‌ها پس از تجاوز نیروهای نظامی سوسیال‌امپریالیست‌های شوروی به افغانستان و اشغال کشور توسط آن‌ها نیز ادامه یافت. به این ترتیب سوسیال‌امپریالیست‌های شوروی و نوکران رویزیونیست خلقی و پرچمی آن‌ها در طول تقریباً یک‌ونیم دهه حاکمیت اشغال‌گرانه و پوشالی شان بر افغانستان، چه در زندان‌های رژیم و چه در جبهات نبرد ضد رژیم پوشالی و اشغال‌گران سوسیال امپریالیست، نزدیک به بیست هزار نفر از رهبران، کادرها، فعالین و منسوبین جنبش ما را قتل عام کردند.

امروز، در سی و هفتمین سال‌روز جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید) کشور، یک‌بار دیگر یاد و خاطرۀ همۀ آن عزیزان جان‌باخته را گرامی می‌داریم و مجدداً پیمان می‌بندیم که راه آن‌ها را در مبارزه و مقاومت علیه پوشالیان دست نشانده و اشغالگران امپریالیست کنونی ادامه دهیم.

به جرئت می‌توان گفت که جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید) بیشتر از هر جنبش و جریان سیاسی دیگر کشور، در مبارزه و مقاومت علیه رژیم کودتایی مزدور سوسیال‌امپریالیست‌های شوروی و نیروهای اشغال‌گر سوسیال‌امپریالیست جان‌فشانی کرد و قربانی داد. ما درین مبارزه و مقاومت چندین رده از رهبران طراز اول، صدها کادر و فعال انقلابی و هزاران تن از صفوف جنبش خود را قربانی دادیم.

اما ثمرات تمامی جان‌فشانی‌ها و قربانی‌دادن‌های میلیونی مردمان کشور، منجمله جان‌فشانی‌ها و قربانی‌دادن‌های جنبش و جریان ما، سرانجام توسط نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیست‌های غربی و مرتجعین وابسته به آن‌ها در منطقه غضب گردید. در نهایت اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که سرانجام یک‌بار دیگر کشور مورد تجاوز و اشغالگری امپریالیست‌ها به رهبری امپریالیست‌های امریکایی قرار گرفت و یک‌بار دیگر وظیفه و مسئولیت عمدۀ مبارزه و مقاومت علیه اشغال‌گران و خاینین ملی به دوش مردمان کشور، جنبش ما و سایر نیروهای مخالف اشغال‌گران و خاینین ملی کنونی، قرار گرفت.

نتیجۀ یک و نیم دهه اشغال‌گری امپریالیستی و حاکمیت پوشالی رژیم دست‌نشاندۀ اشغالگران، تبارز آن‌چنان ارتجاعیت و فرقه‌گرایی مذهبی وحشتناک در جامعه است که قتل‌عام مسلسل فقرا و مساکین در مساجد و تکیه‌خانه‌های کابل و سایر نقاط کشور توسط اشغالگران داعشی به “جرم” تعلق داشتن به یک فرقۀ مذهبی خاص، را فقط می‌توان یکی از نمونه‌های آن به حساب آورد. این گونه فرقه‌گرایی مذهبی وحشت آور در افغانستان حتی در عهد فیودالی کهن کمتر مثل و مانندی داشته است و فقط می‌توان آن را با وحشت آفرینی‌های عهد امیر خون آشام (امیر عبدالرحمان) مقایسه کرد. داعش نیرویی است که نه تنها در افغانستان بلکه در قرارگاه اصلی خود در عراق و شام و هم‌چنان در جاهای دیگر توانسته است در سایۀ تجاوز و اشغال‌گری امپریالیستی به رهبری امپریالیست‌های امریکایی و شرکاء امپریالیستی و ارتجاعی آن‌ها و حاکمیت پوشالی دست نشاندگان شان زمینۀ برآمد و کسب اقتدار حاصل نماید و تجاوزات، اشغال‌گری‌ها و جنایات خود را گسترش دهد. تا زمانی که دارودستۀ اصلی دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور یعنی اشغال‌گران امپریالیست امریکایی و شرکاء و رژیم دست‌نشاندۀ آن‌ها به موجودیت اشغالگرانه و پوشالی شان در کشور ادامه دهند، ما هم‌چنان شاهد عمیق‌تر شدن و گسترده تر شدن قتل‌عام‌های اشغال‌گرانۀ توده‌های مردم، رجعت‌گرایی‌های رنگارنگ، فساد، هرزه‌گی، چور و چپاول دارایی‌های عامه، شوونیزم وحشت آور ملیتی و جنسیتی، فقر و فاقۀ توده‌ها و زحمت‌کشان از یک‌طرف و ثروتمند شدن مشتی استثمارگر، خاین و وطنفروش از طرف دیگر و … خواهیم بود.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با پذیرفتن مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم به عنوان رهنمای اندیشه و عمل خود و بر پایۀ تطبیق خلاقانۀ آن در شرایط مشخص کشور، منجمله جمعبندی از تجارب مثبت و منفی شرکت جنبش ما در جنگ مقاومت ضد سوسیال‌امپریالیستی و جمع‌بندی از عوامل قصور و کوتاهی حزب و کل جنبش ما در جواب‌دهی مثبت و پیشروندۀ قانع کننده به وظایف مبارزاتی و مقاومتی در شرایط کنونی، ضرورت کاروپیکار قاطع حزبی و جنبشی در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را مطرح کرده و با تمام توش‌وتوان در راه پیش‌برد موفقانۀ آن تلاش می‌ورزد. فقط و فقط ازین طریق است که ما خواهیم توانست از خون جان‌باختگان جنبش مائویستی و جنبش دموکراتیک کشور پاس‌داری نماییم.

رفقا! اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و داوطلبان عضویت در حزب! در هر نقطه ای از کشور که قرار داشته باشید، باید مبارزات تان را در مسیر تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی، به پاس خون جان‌باختگان جنبش ما، جدی‌تر و وسیع‌تر سازید!

رفقا! هواداران حزب در خارج از کشور! شما باید مبارزات حزب در داخل کشور را بیشتر از پیش در سطح بین المللی تبلیغ کنید و وظایف حمایتی پشت جبهه‌یی از مبارزات حزب را بیشتر از پیش شگوفا سازید.

رفقا! گروه‌های مائوئیست بیرون از حزب! ما شما را به قرار گرفتن در مسیر وحدت با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان فرا می‌خوانیم. به نظر ما اختلافات اساسی ای که بتواند مانع وحدت شما با حزب گردد، وجود ندارد. حزب حاضر است مبارزۀ اصولی ضد سکتاریزمِ غیر اصولی مضر بحال جنبش را قاطعانه و یکجا با شما پیش ببرد.

منسوبین برحال منفرد غیر حزبی جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور! شما باید مفتخر باشید که تا حال وجدان انقلابی تان را به دشمنان کشور، مردم و انقلاب، و مشخصاً دشمن عمده، نفروخته اید. اما شما برای باالفعل ساختن تمامی توان مبارزاتی باالقوۀ تان نیاز دارید که از حالت انفرادی بیرون شوید و متشکل حرکت کنید. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و منسوبین آن حاضر هستند شما را در پیشروی در این مسیر یاری کنند.

منسوبین خانوادگی جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید)! اولین خواست برحق ما و تاریخ کشور از شما این است که در مسیر مبارزاتی فرزندان، پدران و اقارب جانباختۀ تان وفادارانه حرکت کنید! اگر توان و امکان این کار را ندارید، حداقل خون آن‌ها را وجه المصالحۀ سازش و تبانی با دشمنان کشور و مردم، به ویژه دشمن عمده، قرار ندهید تا خواسته یا ناخواسته به پای منافع آن‌ها قربانی نشوید.

گرامی باد یاد و خاطرۀ جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان!

به پیش در مسیری که با خون هزاران جان‌باختۀ جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور گلگون گردیده است!

به پیش در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی در افغانستان!

حـزب کـمـونـیـسـت (مـائـوئـیـسـت)افـغـانـسـتـان
7 قوس سال 1395

ویب‌ سایت                                             www.sholajawid.org   

ایمیل آدرس                                        [email protected]

فیسبوکشــــــــhttp://www.facebook.com/896077590481875

 

Source : http://sholajawid.org/farsi/shola/file_shola_d4/37_sali_janbakhtagan_JM_sh12_d4.html