هند: مائوئیست‌ها کنترل منطقه جنگلی در «پالاکاد» را به دست می‌گیرند

مالاپورام: پلیس شواهدی را یافته که بر طبق آن مائوئیستها تحت حمایت مردم قبایل محلی با قطع صدها درخت، کنترل منطقۀ جنگلی در راستای مرز کرالا و تامیل نادو را بهدست گرفتهاند. یک سلسله از کلیپهای ویدئویی نشان میدهد مائوئیستهای مسلح و مردم قبایل محلی با همکاری هم درختان جنگل را قطع و پرچم حزب کمونیست (مائوئیست) را در محل نصب میکنند.

پلیس مظنون است منطقهای که در ویدئوها مشاهده میشود جنگل آگالی در منطقۀ پالاکاد باشد. بنا به اظهارات پلیس، این تصاویر در میان اسناد دیجیتالی یافت شده است که بعد از درگیری پلیس با مائوئیستها در جنگل نیلامبور بهدست پلیس افتاده بود. در جریان این درگیری دو رهبر مائوئیست، کوپو دواراج و آجیتا جان باختند.

پلیس همچنین در محل درگیری یادداشتی را یافته است که میگوید مائوئیستها مردم قبایل محلی ساکن منطقۀ مرزی کرالا تامیل نادو را تهییج مینمایند تا بر 120 آکر منطقۀ جنگلی دستدرازی کنند. بنا به منابع پلیس، این سبک دستدرازی به مناطق از طریق نابودی جنگل و ایجاد یک منطقۀ مرکزی قبایلی، همان سبک کاری است که توسط گروه های مائوئیستی در مناطق تحت سلطهشان بهکار برده میشود.

منبع پلیس همچنین گفته است تصاویر نشان میدهند گروه مائوئیستی برای برنامهها و فعالیتهای اصلیشان عمدتاً بر منطقۀ جنگلی پالاکاد تمرکز نموده و مدتی است که فعالیتهای رزمی خود را افزایش داده است.