دوترته را به‌خاطر توسل به تعلیق حکم قرار احضار زندانی و احیای شهربانی به باد انتقاد گیرید

خلق فیلیپین نباید به رژیم دوترته اجازه دهند که در دست یازیدن به امکان تعلیق حکم قرار احضار زندانی و فشار آوردن برای احیای ادارۀ شهربانی فیلیپین که نیروهای پلیس را تحت فرماندهی ارتش و فرمانده کل قوا قرار می‌دهد، توفیق یابد.

او به شکل سبک‌سرانه‌ای به تعلیق حکم قرار احضار زندانی چنگ انداخته و آن را در رنگ و لعابِ اقدامی ضروری در مبارزه علیه مواد مخدر به ما عرضه می‌دارد. او همچنین با ادلۀ تهی‌مغزانه‌ای بر احیای ادارۀ شهربانی  پافشاری می‌کند.

خواه اینها یک مشت گزافه‌گویی باشند یا نه، دوترته بابت طرح این دو پیشنهاد، که به‌واسطۀ آنها در پی توجیه امکان حذف نیروهای مخالف قدرتش و اجازه به خود برای اعمال قدرت مطلق است، باید به‌شدت مورد انتقاد قرار گیرد.

خواه به‌طور محدود یا نه، تعلیق حکم قرار احضار زندانی توهینی به حقوق بنیادین بشر است؛ حقوقی که همواره در معرض نقض گردیدن توسط پلیس و ارتش قرار دارد.

قویاً چنین به نظر می‌رسد که دوترته صرفاً اقداماتی از این دست را موجه جلوه می‌دهد تا آنها را برای مردم قابل قبول سازد. او خود را به شمایل دلقکی در می‌آورد تا همین سبک و سیاق که توسط دیکتاتوری نظامی مارکوس به‌ اجرا در می‌آمد، را بی‌اهمیت نمایانده و به ابتذال بکشاند.

خلق فیلیپین نباید اجازه دهند که رژیم دوترته آنها را مورد تمسخر قرار دهد. آنها باید نسبت به امکان چرخش ناگهانی دوترته به راست هشیار باشند، چرا که اساساً وقوع این امر در صورتیکه دوترته هرکدام ازین اقدامات را به اجرا درآورد، محتمل است.

خلق فیلیپین با آگاهی از تاریخ خود، در برابر این تهدیدات بر ضد حقوق دموکراتیک خود خاموش نخواهند نشست.ما به دوترته اخطار می‌دهیم که نسبت به این محاسبه غلط که می‌تواند با اقدام به احیای حاکمیت شبه-مارکوسی از مهلکه جان سالم به در ببرد، احتیاط نماید.

حزب کمونیست فیلیپین

16 نوامبر 2016