فرماندهی مِلیتو گِلور مردم فیلیپین را به مبارزه علیه حکومت نظامی در حال شیوع در سطح کشور فرا می خواند
هند: مائوئیست ها از پایگاه توده ای مشتمل بر 200 هزار کادر و 10 هزار قبضه سلاح برخوردارند.
آلمان، برلین: زنده باد جنگ خلق
حملۀ مائوئیست­ها در چاتیسگار: هفتاد درصد مهاجمین زن بودند
یورش دوباره در سوکما: 26 تن از اعضای نیروهای ذخیرۀ مرکزی پلیس در درگیری با مائوئیستها کشته شدند

Index