ارتش نوین خلق – بخش جنوب دور میندانائو حملات نیروهای مسلّح فیلیپین را عقیم می‌گذارد و تلفات سنگینی به دشمن وارد می‌کند
اعلامیۀ مشترک احزاب و سازمان های مائوئیست به مناسبت اول می 2018
جبهۀ دموکراتیک ملّی فیلیپین قویاً بازداشت غیرقانونی مشاور این جبهه رافائل بایلوسیس و همراه وی را محکوم می‌کند
حزب کمونیست (مائوئیست) هند دستخوش تغییرات دراماتیکی در رهبری خود می‌گردد
سرخ‌ها عهد می‌بندند که دوترته را سرنگون کنند

Index