رفیق پی­یر فنا ناپذیر است!
حزب کمونیست مائوئیست: دفاع از جان صدر گونزالو دفاع از مائوئیسم است!
صدمین سال‌گرد انقلاب کبیر اکتوبر را هرچه با شکوه‌تر تجلیل نماییم!
از روحیۀ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سیراب گردیم و جنگ خلق را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهیم
بیانۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) هند به مناسبت پنجاهمین سالگرد ناگزالباری

Index