تعداد تلفات ماموران امنیتی در منطقۀ تحت نفوذ مائوئیست­ها بیش از کشمیر است
مصاحبه با رفقای چینی
فرماندهی مِلیتو گِلور مردم فیلیپین را به مبارزه علیه حکومت نظامی در حال شیوع در سطح کشور فرا می خواند
هند: مائوئیست ها از پایگاه توده ای مشتمل بر 200 هزار کادر و 10 هزار قبضه سلاح برخوردارند.
آلمان، برلین: زنده باد جنگ خلق

Index