آلمان، برلین: زنده باد جنگ خلق
حملۀ مائوئیست­ها در چاتیسگار: هفتاد درصد مهاجمین زن بودند
یورش دوباره در سوکما: 26 تن از اعضای نیروهای ذخیرۀ مرکزی پلیس در درگیری با مائوئیستها کشته شدند
حتی 50 سال بعد از اولین خیزش­ها، مائوئیسم هنوز زنده است و ضربه می­زند، اما چرا؟
انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، تیوری ادامۀ انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا، اندیشۀ مائوتسه‌دون و مـائـوئـیـزم

Index