مبارزان سرخ پی در پی حمله می کنند و اسرای جنگی را آزاد می کنند، همزمان ارتش مشغول بمباران مناطق روستایی میندانائوی جنوبی است.
هفت تفنگ دار دریایی در درگیری با ارتش نوین خلق در سطلان کودارات کشته شدند
یک هفته بعد از درگیری در سوکما مائوئیست­ها عکس­هایی از سلاح­های مدرن مصادره شده از نیروهای پلیس منتشر نمودند
هند: کمین در سوکما – تلفات نیروی ذخیرۀ پلیس مرکزی به 12 نفر افزایش یافت
هند: مائوئیست ها در منطقه مرزی آندرا-اودیشا تشکیلات خود را توسعه می دهند

Index